Sollicitatietips | Partnerwinkels

Annuleringsvoorwaarden


Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Bauchemie24 GmbH, Julius-Ebeling-Str. 2, 06112 Halle, info@bauchemie24.de, Telefoon: 034568130620) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onverwijld aan ons terugzenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. In het geval van goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggestuurd, bedragen deze kosten maximaal 300,00 EUR. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen te controleren.

De consument heeft geen recht op herroeping van overeenkomsten voor:

   • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
   • Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
   • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien het zegel na levering is verwijderd.
   • Contracten voor de levering van goederen als deze door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.
   • Contracten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
   • Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd.
   • Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
   • Overeenkomsten tot het verlenen van diensten, inclusief financiële diensten, waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, in het bijzonder diensten met betrekking tot aandelen, rechten van deelneming in open-end beleggingsfondsen in de zin van sectie 1 (4) van de Duitse Capital Investment Code en andere verhandelbare effecten, vreemde valuta, derivaten of geldmarktinstrumenten.
Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar Bauchemie24 GmbH, Julius-Ebeling-Str. 2, 06112 Halle, info@bauchemie24.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Speciale opmerkingen

Als u dit contract financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet langer gebonden aan het leencontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt in het bijzonder als wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of als uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze samenwerking met betrekking tot de financiering. Als het krediet op het moment van herroeping of teruggave van de goederen al op ons is overgegaan, treedt uw kredietverstrekker met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave in onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract tegenover u. Dit laatste geldt niet als het onderwerp van de herroeping of de teruggave van de goederen op ons rust. Dit laatste geldt niet als het onderwerp van dit contract de aankoop van financiële instrumenten is (bijv. effecten, vreemde valuta of derivaten).

Als je een contractuele verplichting zo veel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je hiervoor ook een herroepingsrecht hebt.