Sollicitatietips | Partnerwinkels

Algemene voorwaarden


1. toepassingsgebied

De volgende AV zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Ten opzichte van ondernemers geldt: als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij maken alleen deel uit van het contract als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

 

2. contractant, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst is gesloten met Bauchemie24 GmbH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde correctiehulpmiddelen die in het bestelproces worden uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje accepteert door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

 

3. contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare talen voor het afsluiten van het contract: Duits

We slaan de tekst van het contract op en sturen je de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

 

4. leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over eventuele verzendkosten vind je in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om af te halen bij Bauchemie24 GmbH, Julius-Ebeling-Straße 2, 06112 Halle (Saale), Duitsland tijdens de volgende kantooruren: 9°°-14°°.

4b. levering op EURO-pallets

Vanaf een totaalgewicht van 150 kg verzenden we op retourpallets (EURO-pallets).

Als deze pallets bij levering niet worden omgeruild, wordt de koper een statiegeld van € 25,00 incl. btw per pallet in rekening gebracht.

Als deze pallets in perfecte staat worden geretourneerd, ontvangt de klant het statiegeld terug.

Of en op hoeveel EURO-pallets je goederen worden geleverd, zie je in de verzendbevestiging.

 

5. betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als je kiest voor vooruitbetaling, geven we je onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal Plus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"), bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden als PayPal-services aan. Tenzij hieronder anders wordt bepaald, is voor betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal vereist. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaaloptie en in het bestelproces.

PayPal
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de betaaloptie PayPal, moet je geregistreerd zijn bij PayPal, jezelf legitimeren met je toegangsgegevens en de betaalopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd.

Creditcard via PayPal
Je kaart wordt door PayPal belast nadat de goederen zijn verzonden.

Automatische incasso via PayPal
Betaling via automatische incasso via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks aan PayPal uitgevoerd. Door de betaalopdracht te bevestigen, verleent u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal informeert u over de datum van de afschrijving (zogenaamde prenotificatie). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

Sofort door klarna
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, moet u een bankrekening hebben die geactiveerd is voor internetbankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Je rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij je de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders wordt bepaald, is voor betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole vereist en wordt de betaling rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vind je bij de betreffende betaaloptie en in het bestelproces.

Aankoop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Aankoop op afbetaling via Klarna
Je kunt het factuurbedrag betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag. De minimale termijn bedraagt 6,95 euro.

Factuur
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na ontvangst van de factuur en de goederen door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om alleen op rekening te kopen na een succesvolle kredietcontrole.

Contante betaling bij inning
Je betaalt het factuurbedrag contant bij inning.

 

6. herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers hebben geen vrijwillig herroepingsrecht.

 

7. Eigentumsvorbehalt​​​​​​​

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met een nieuwe zaak - ter hoogte van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons over en wij accepteren deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Wij zullen de zekerheden waartoe wij gerechtigd zijn op uw verzoek vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

 

8. Transportschäden​​​​​​​

Voor consumenten geldt het volgende: als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij het leveringsbedrijf en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Het helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor schade die wordt opgemerkt na het uitpakken van een pakket of voor schade die niet uiterlijk zichtbaar is, geldt een meldingstermijn van 7 dagen. Volgens § 438 HGB moeten deze binnen zeven dagen na levering worden gemeld. Telefonische melding aan de pakketdienst is niet voldoende; er is tekst nodig (bijvoorbeeld per e-mail of brief). Fotografeer het beschadigde pakket van alle kanten en de inhoud. Schade aan het pakket die zichtbaar is aan de buitenkant (beschadigde verzenddoos) moet onmiddellijk worden gemeld aan de bezorger. De bezorger moet de schade documenteren. Alternatief: de ontvanger weigert het pakket in ontvangst te nemen.

Voor ondernemers geldt het volgende: het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

 

9 Garantie en waarborg

Geldigheid van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
De volgende beperkingen en tijdsbeperkingen gelden niet voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bij bedrieglijk opzet
  • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen).
  • in het kader van een garantietoezegging, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Beperkingen voor consumenten

Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: als het defect optreedt na het verstrijken van één jaar na de levering van de goederen, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die zich voordoen binnen een jaar na levering van de goederen kunnen worden geclaimd binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen.

Beperkingen voor ondernemers

Voor ondernemers gelden alleen onze eigen specificaties en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen of andere reclame-uitingen van de fabrikant. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de risico-overdracht. Voor de verkoop van gebruikte goederen geldt de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Voorschriften voor handelaren

Voor kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde inspectie- en meldingsplicht. Als u de daarin geregelde kennisgeving niet doet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek niet herkenbaar was tijdens de inspectie. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: Je kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en claims op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur onder telefoonnummer 0345 68130620 en per e-mail op info@bauchemie24.de.

 

10. Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn we altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in het geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plichten), door lichte nalatigheid onzerzijds, door onze wettelijke vertegenwoordigers of door plaatsvervangers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de op het moment van het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

 

11. Verhaltenskodex​​​​​​​

We hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes:

 

12. Streitbeilegung​​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je hier kunt vinden. We zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

We zijn lid van de Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. (Vereniging van veilige en respectabele internetwinkeliers) en hebben ons onderworpen aan de inspectiecriteria en de buitengerechtelijke geschillencommissie, die gratis is voor onze klanten.

https://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html

 

13. Schlussbestimmungen​​​​​​​

Als je een ondernemer bent, is de Duitse wet van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Als u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze statutaire zetel.

 

AGB gemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische copywriter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.